Choose another country or region to see content specific to your location.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Lightsource nemen we onze rol als marktleider serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid hand in hand gaan met succes op de langetermijn. Wij streven ernaar op een transparante manier zaken te doen en voeren onze projecten uit volgens duidelijke richtlijnen en processen. We zijn continu bezig om onze relatie met lokale gemeenschappen, overheden en bedrijven te verbeteren om samen tot de meest optimale oplossing te komen. Met onze zonneparken willen we een bijdrage leveren aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Lokaal draagvlak

Wij geloven sterk in het samen ontwikkelen en vinden lokaal draagvlak bij de realisering van onze zonneparken erg belangrijk. Gedurende de hele levensduur van een zonnepark willen we de plaatselijke gemeenschap bij het proces betrekken en met hen samenwerken. Wanneer een zonnepark wordt ontwikkeld luisteren we graag naar de suggesties en wensen van alle belanghebbenden. We organiseren informatieavonden, waarbij we omwonenden en de lokale bevolking over onze plannen informeren. We gaan waar mogelijk de dialoog aan om de verschillende meningen te horen en daarmee bij de ontwikkeling en vergunningaanvraag zo goed mogelijk rekening te houden. Ook na de aanleg van een zonnepark onderhouden we contact met plaatselijke belangengroepen omdat dit ons helpt om bestaande en nieuwe locaties te verbeteren en ontwikkelen.

Als er belangstelling is, organiseren we open dagen en rondleidingen voor bewoners, scholen en plaatselijke groepen om ze meer over zonne-energie en zonneweides te vertellen. Ook scholen bieden wij graag de gelegenheid om een kijkje te komen nemen en aan het bezoek wellicht een aantal lesuren over de productie van duurzame energie te koppelen.

Lokale participatie

Soms bieden we mogelijkheden voor lokale participatie in projecten, omdat we vinden dat de lokale gemeenschap ook moeten kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van een zonnepark. Dat kan bijvoorbeeld door het uitgeven van obligaties.

Ook bieden we een financiële participatie in de vorm van een duurzaamheidsfonds aan. Er wordt dan eenmalig een storting in het fonds gedaan (ongeveer € 1.000 per MWp). Uit het fonds kunnen duurzame initiatieven in de lokale gemeenschap worden ondersteund. Tijdens het planparticipatieproces betrekken we de lokale gemeenschap bij de bepaling van de focus van het fonds.

Onze voorkeur gaat uit naar voorlichting over het duurzaam maken van huizen en andere gebouwen (bijvoorbeeld scholen of bedrijven). Door de bouw van zonneweides maken wij de productie van elektriciteit duurzamer, maar er zit ook veel onbenutte potentie in het reduceren van het elektriciteitsverbruik. Indien de lokale gemeenschap hiervoor kiest kunnen wij een plan uitrollen waarbij onafhankelijke adviseurs langskomen bij omwonenden om hen te adviseren over energiebesparing. Dit plan kan uit het duurzaamheidsfonds betaald worden.

Collectieve inkoop Zon-op-Dak

Als Lightsource BP is ons voordeel dat wij duizenden panelen per jaar bestellen voor al onze projecten wereldwijd. Hierdoor hebben wij een zeer goede relatie met producenten van zonnepanelen en kunnen wij scherpe prijzen onderhandelen. In het verlengde van de duurzaamheidsanalyses die wij bijvoorbeeld in het kader van het duurzaamheidsfonds bij omwonenden uitvoeren, kunnen wij omwonenden die overwegen om zonnepanelen op hun eigen dak te installeren de mogelijkheid bieden voor gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Zij kunnen zo profiteren van de aanzienlijke korting tot ca. 20% van de normale verkoopprijs. Gezien de nabijheid van een aantal bedrijven kunnen wij voor hen zelfs de benodigde investeringen doen om de panelen te kopen indien de daken van de bedrijfsgebouwen groot genoeg zijn.

Landschappelijke inpassing

Een van onze speerpunten is een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark. Daardoor is niet alleen het effect van het zonnepark op de omgeving minimaal, maar kan eveneens de ecologische waarde worden vergroot. Voor de aanleg van onze zonneparken hebben we strikte richtlijnen opgesteld. Dat begint al met het vooronderzoek naar de geschiktheid van het terrein of met het oog op de vergunningaanvraag. Een verkenning van het landschap, bodem- en milieuonderzoek door interne en onafhankelijke experts geven inzicht in de mogelijkheden voor een verantwoorde aanleg en inrichting van het zonnepark. Tijdens de bouw proberen we de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken en na de bouw wordt de omgeving zoveel mogelijk in de oude staat hersteld. Op en om het terrein wordt de beplanting aangepast aan de bestaande omgeving en begroeiing, waardoor het zonnepark beter in de omgeving en het landschap opgaat.

Een zonnepark veroorzaakt geen overlast en kan zelfs positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit in de omgeving. Een deel van het terrein wordt namelijk ingezaaid en beplant met soorten die een grote aantrekkingskracht uitoefenen op insecten en vogels. Omdat in de zonneparken van Lightsource BP slechts 60 procent van de oppervlakte bedekt is met zonneparken, kunnen in de zonneparken schapen, pluimvee of bijen gehouden worden.

Gedragscode Holland Solar

Lightsource BP heeft als lid van Holland Solar, de branchevereniging voor de zonne-energiesector in Nederland, een actieve bijdrage geleverd aan de totstandkoming van een Gedragscode voor bedrijven. Die Gedragscode komt voort uit problemen bij de ontwikkeling van de eerste zonneparken in Nederland en de agressieve marktbenadering door een aantal partijen. In de gedragscode wordt een aantal standaard processtappen geformuleerd en richtlijnen gegeven voor de projectontwikkeling, de informatievoorziening en de betrokkenheid van overheden en omwonenden.

Holland Solar is momenteel bezig een breed draagvlak te creëren voor de Gedragscode door ook andere brancheorganisaties, overheden en milieuverenigingen bij de totstandkoming van de Gedragscode te betrekken. De verwachting is dat de Gedragscode in het najaar officieel gepresenteerd wordt. Het lidmaatschap van Holland Solar betekent voor de aangesloten bedrijven, die de Gedragscode ondertekenen meteen een soort van kwaliteitscertificaat en een garantie voor hun klanten dat ze op een correcte en transparante manier zakendoen.