Fferm solar ar y gweill yng Ngogledd Ddwyrain Ynys Môn

Mae’r cynlluniau yn golygu bod Lighsource bp yn ariannu’r gwaith o ddatblygu gweithfa solar fydd yn gallu cynhyrchu allbwn pŵer o 350MW (megawat)

  • SCZZY2DW-marker

    DEWIS SAFLEOEDD A CHYSYLLTU’N GYNNAR Â’R GYMUNED

  • ASESIAD RHAGARWEINIOL, DYLUNIO SAFLE A CHYSYLLTU YMHELLACH GYDA’R GYMUNED

  • ASESIAD AMGYLCHEDDOL AC YMGYNGHORIAD STATUDOL CYN CYFLWYNO

  • CAIS CYNLLUNIO, YMGYNGHORIAD A CHYHOEDDUSRWYDD

  • ASESU’R CAIS

  • CYHOEDDI’R PENDERFYNIAD

Mae Lightsource bp yn gweithio ar gynnig fferm solar ar dir yng ngogledd ddwyrain Ynys Môn, ac maent yn cyflwyno cynlluniau cam cynnar i’r gymuned leol.  Byddwn yn ariannu datblygiad Fferm Solar Môn, a fydd yn gael ei gysylltu a’r rhwydwaith drydan leol.

Bydd y prosiect yn gallu cynhyrchu allbwn pŵer  hyd at 350MW sydd yn ddigon o ynni adnewyddol i bweru 133,106 o dai am flwyddyn. Bydd yr ynni solar yma yn arbed 167,556 tunnell o allyriadau carbon, sy’n gyfystyr â thynnu 35,650 o geir sy’n llosgi oddi ar y ffyrdd.

Rydym yng nghamau cynnar y prosiect yma, ac rydym yn rhannu ein cynlluniau gyda thrigolion lleol a’r cymunedau cyfagos er mwyn cael eu barn a’u hadborth am y tiroedd rydym wedi’u nodi. Yn dilyn yr ymgysylltiad cynnar yma, byddwn yn mireinio ein cynlluniau ac yn cynnal asesiadau gwahanol, cyn ail-gyflwyno’r cynlluniau i’r gymuned i gael adborth pellach.

Mae diogelwch yn un o’n gwerthoedd craidd, ac er mwyn cadw at ein safonau o gysylltu â’r gymuned rydym wedi’u creu fel cwmni yn y sefyllfa fyd-eang bresennol, rydym wedi newid ein ffordd o ymgynghori â’r gymuned wyneb yn wyneb gyda digwyddiad rhithwir. Rydym wedi cynnal cyflwyniadau fideo ar-lein (gweler isod) a sesiwn holi ac ateb fyw yn y Gymraeg a’r Saesneg ar yr 16eg a’r 17eg o Fawrth, ac rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori yn awr hyd at y 15ed o Ebrill. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y prosiect hwn, defnyddiwch y ffurflen isod.

 

Lawrlwytho taflen wybodaeth

Isod mae gwybodaeth ychwanegol am ffermydd solar Lightsource bp:

Rydym yn ymrwymedig i fod yn agored bob amser ac i ymgysylltu â’r gymuned yn ystod y broses hon. Oherwydd yr amgylchiadau anarferol, rydym yn cynnig cyfle i unrhyw un sydd yn dymuno trafod y prosiect i gael trafodaeth un-i-un gyda’n tîm Cynllunio Amgylcheddol, naill ai dros y ffôn neu drwy gynhadledd fideo. Defnyddiwch y ffurflen isod i gysylltu os hoffech drefnu.

Ein cynnig

Mae’r tir rydym wedi’i nodi ar gyfer y prosiect yma wedi’i rannu yn dri pharsel, ac nid yw’r un ohonynt wedi’u cadarnhau eto. Mae’n ddyddiau cynnar o hyd, a bydd ein cynlluniau yn esblygu yn seiliedig ar fewnbwn lleol a chanlyniadau ein hasesiadau ecolegol, tirlun a threftadaeth, yn ogystal ag ystyriaethau eraill. Os oes gennych unrhyw sylwadau am ein cynlluniau presennol, rydym eisiau clywed gennych. Byddem hefyd yn hoffi clywed gan fusnesau a chwmnïau lleol a allai fod yn awyddus i ddarparu gwasanaethau fel rhan o broses adeiladu a gweithredu’r safle.

Digwyddiadau gwybodaeth cymunedol

Gwyliwch y cyflwyniad sydd wedi’i recordio ymlaen llaw am ein digwyddiadau ymgynghori cymunedol ar y we:

Mon-Thumbnail-Welsh

Cyflwyniad Gwybodaeth Cymunedol Fferm Solar Môn (Cymraeg)

Cyflwyniad gwybodaeth, yn y Gymraeg, am ein cynnig ar gyfer Fferm Solar Môn a recordiwyd ar y we ar yr 16eg o Fawrth 2021.

Mon-Thumbnail-English

Cyflwyniad Gwybodaeth Cymunedol Fferm Solar Môn (Saesneg)

Cyflwyniad gwybodaeth, yn Saesneg, am ein cynnig ar gyfer Fferm Solar Môn a recordiwyd ar y we ar yr 17eg o Fawrth 2021.

Cysylltwch

Rydym yn ymrwymedig i fod yn agored bob amser ac i ymgysylltu â’r gymuned yn ystod y broses hon. Os hoffech drafod Fferm Solar Môn gyda ni, llenwch y ffurflen isod a chlicio “cyflwyno”. Byddwn yn ceisio cysylltu â chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Rydym yn deall nad oes gan bawb fynediad i’r rhyngrwyd – os ydych yn adnabod unrhyw un a fyddai’n hoffi trafod y prosiect yma gyda ni, dywedwch wrthyn nhw i’n ffonio ni ar 0333 200 0755 neu ysgrifennu atom yn “Environmental Sustainability & Planning, Lightsource bp, 7th floor, 33 Holborn, E1CN 2HU. Gallwn anfon copïau caled o’r wybodaeth ar y wefan hon ar gais.

Gweld ein prosiectau solar eraill yn y DU

Rydym yn gweithio gyda busnesau a chymunedau ar hyd a lled y DU ac o amgylch y byd er mwyn creu prosiectau ynni solar carbon isel sydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Ein prosiectau solar